Download app
Lesrooster
Sport wanneer jij wilt, € 39,95 per maand.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Algemene voorwaarden

 • U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie.
 • Indien de contractant (de ingeschreven persoon) nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Body Perfection zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoging met wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige cursusgelden, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijk, komen voor rekening van de betreffende cursist of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige contractant.
 • Body Perfection houdt zich het recht voor prijzen (op grond van economische ontwikkelingen, levenstandaard, omzetbelasting etc.) en tijden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan en duurt minimaal het aantal opgegeven maanden van de vaste contractsduur.
 • Het Lidmaatschap wordt aan het einde van de overeengekomen vaste contractsduur telkens met een maand verlengd.
 • Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden door een brief af te geven aan de receptie. Opzeggingen via de post moeten d.m.v. een aangetekende brief gedaan worden. Alle andere manieren van opzegging geschieden op eigen risico.
 • De opzegtermijn bedraagt tenminste een volle maand. En kan geschieden nadat de vaste contractsduur is verstreken. Binnen deze vaste periode is opzegging niet mogelijk!
 • Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerder betaalde inschrijfgelden.
 • Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk worden stopgezet vanwege vakantie of enige andere reden. Wel kan een lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort d.m.v een doktersverklaring. Het lidmaatschap schort op, tijdens de vaste contractsduur met het aantal maanden dat deze is stopgezet. Dit betekent dat ten alle tijde de volle voor afgesproken contractsduur (6 mnd of 12 mnd) voldaan moet worden voordat het contact beëindigd kan worden.
 • Een lidmaatschap is overdraagbaar aan derde mits het lidmaatschap nog niet opgezegd is.
 • Als uw lidmaatschap niet is overgedragen aan een ander is het niet toegestaan uw pasje aan derden ter beschikking te stellen. Bij verlies of diefstal van uw pasje dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Body Perfection. Body Perfection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van uw pasje.
 • De contractant dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/ haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met Body Perfection medisch te laten keuren.
 • Iedere contractant dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de aanwijzingen van de medewerkers van Body Perfection m.b.t. het gebruik van de apparatuur na te leven. Indien de contractant niet bekend mocht zijn met de werking van een apparaat zal hij/zij eerst instructie vragen voordat dit apparaat gebruikt wordt.
 • Body Perfection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training of andere activiteiten verzorgt door Body Perfection.
 • Body Perfection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Wij raden u aan kostbare spullen thuis te laten.
 • Het gebruik van kluisjes is voor eigen risico. Body Perfection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje ontvreemd zijn.
 • Het afgeven van goederen aan de bar is tevens op eigen risico.
 • Na uw training dient u uw spullen uit de kluisjes te verwijderen. Het is niet toegestaan spullen in een kluisje achter te laten.
 • Iedere contractant dient zich aan huisregels te houden. Body Perfection behoudt zich het recht, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beeindigen zonder teruggave van enige betaling.

Body Perfection wenst u veel trainingsplezier.

Een week gratis sporten?

Kom een week gratis sporten bij Body Perfection om onze sportschool zelf te ervaren.

Vraag een gratis weekpas aan!